Затверджені документи ЦДН

1. Положення про дистанційне навчання у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

«Затверджую»

Ректор Мелітопольського державного

педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького

професор _________В.В.Молодиченко

 

 

 

Положення

про дистанційне навчання у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про дистанційне навчання у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (далі – Університет) розроблене на виконання Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 40 від 21.01. 2004 р. У своїй роботі з упровадження дистанційної системи освіти Університет керується:

– Законом України „Про вищу освіту” (від 17.01.2002, № 2984-III);

–   Законом України „Про Національну програму інформатизації” (від 04.02.1998, № 74/98-ВР);

– Проектом Закону України «Про вищу освіту» зареєстрований у Верховній Раді України від 16.03.2010 № 6194;

–   Конституцією України (статті 41, 54), „Про авторське право і суміжні права”, „Про інформацію”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності”, Цивільний кодекс України (статті 418 – 448), Постановою Кабінету Міністрів України „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”;

–   „Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні” (затверджено Міністерством освіти і науки України 20.12.2000 р.);

–   „Положенням про дистанційне навчання” (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України (25.04.2013 №466);

–   Постановами Кабінету Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших міністерств: „Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №787), „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. №1719), "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково - педагогічних працівників вищих навчальних закладів" (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450), "Щодо Рекомендації про порядок і створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України" (лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.1993 р. № 83-5/1259), "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" ( наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 р. №161), "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" ( наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 р. №161), "Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу" (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.03. №60), „Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. №93), "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти" (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245), "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти" (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06.06.1996 р. № 191/153);

– документами Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана Хмельницького: „Положенням про організацію навчального процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького”; „Концепцією стратегічного розвитку Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана Хмельницького на 2009 – 2015 рр.”.

 

1.2. Мета цього положення – унормування дій учасників навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання в Університеті.

 

1.3. Дистанційне навчання в Університеті реалізується через Центр дистанційного навчання (далі – ЦДН). ЦДН є структурним підрозділом Університету з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, матеріально-технічним і фінансовим забезпеченням. Основне завдання ЦДН – реалізація дистанційного навчання в Університеті на рівні довузівської підготовки, вищої освіти, підвищення кваліфікації. Структура й функції ЦДН визначені в Положенні про Центр дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, яке затверджене наказом ректора від 01.11.2012, №871-01.

 

1.4. У Положенні терміни і поняття вживаються у такому значенні:

Система дистанційного навчання Університету – частина системи освіти Університету, з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання на рівнях довузівської, вищої та післядипломної освіти, а також самоосвіти.

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний  рівень;

Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

Система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу.

Суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (учень, вихованець, студент,  слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо).

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси - систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.

Асинхронний режим − взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).

 

2. Стандарти у дистанційному навчанні

2.1. Дистанційне навчання в університеті базується на державних стандартах вищої освіти і технологіях дистанційного навчання.

2.2. Основні організаційні засади системи дистанційного навчання в університеті формуються Центром ДН, створюються і діють на підставі відповідних Положень про них, які затверджуються створеною комісією, до складу якої входять висококваліфіковані фахівці, що здійснюють свою діяльність у освітній або (та) інформаційно-комунікаційній сфері та мають необхідну теоретичну і практичну підготовку з технологій дистанційного навчання. Чисельність і кадровий склад комісій визначаються і затверджуються ректоратом.

 
3. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання
 
3.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом:
- застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
- використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.
3.2.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання в Університеті організовується на підставі навчальних планів, що розроблені на основі галузевих стандартів вищої освіти при виконанні вимог до всіх елементів технологій дистанційного навчання, згідно до Положення про організацію навчального процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 
3.2.2. Тривалість навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня визначається галузевими стандартами вищої освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки, і може змінюватися з урахуванням попереднього рівня, який було здобуто здобувачем певного рівня освіти.
3.2.3. Розподіл кредитів і навчальних годин з дисциплін за видами занять проводиться на основі пропозицій факультетів, кафедр та ЦДН.
3.2.4. Навчальний процес за дистанційною формою навчання організовується відповідно до цього Положення і здійснюється під час екзаменаційних сесій і в міжсесійний період. Сесія для дистанційної форми навчання (або з елементами дистанційного навчання) – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (самостійне вивчення дистанційного курсу, лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, семінарські заняття, дискусії, індивідуальні заняття, консультації, практики, контрольні заходи). 
3.3. Організація навчального процесу здійснюється підрозділами університету (ЦДН, факультетами, кафедрами тощо).
3.3.1. ЦДН здійснює: 
- координацію дій структурних підрозділів університету у системі дистанційного навчання;
- проведення підготовки, перепідготовки кадрів щодо дистанційного навчання з видачею відповідного документу;

- експертну оцінку дистанційних курсів (відповідно до «Положення про вимоги до підготовки та експертизи дистанційних курсів у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького») і допомогу в отриманні грифу та свідоцтва Міністерства освіти і науки України на дистанційний курс як електронний засобіб навчального призначення (відповідно до Наказу МОНУ Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537);

- планування, організацію та контроль навчання студентів у системі ДН;
- планування, організацію та контроль діяльності науково-педагогічних працівників кафедр у системі ДН.
3.3.2. Кафедри здійснюють:

- розробку електронних навчально-методичних матеріалів для дистанційних курсів, а також створення цих курсів за визначеними напрямами підготовки (регулюється Положенням про право власності й захист авторських прав у галузі дистанційної освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницього);

- планування підвищення кваліфікації викладачів, залучених до роботи з технологіями дистанційного навчання;

- впровадження технологій ДН в процеси підготовки спеціалістів всіх рівнів та всіх форм навчання;
- призначення викладачів, які створюють та супроводжують дистанційні курси;
- забезпечення викладання дистанційних курсів відповідних спеціальностей;
- рекомендацію дистанційних курсів до експертизи і отримання грифу та свідоцтва Міністерства освіти і науки України;
- розробку робочих навчальних планів з дисциплін зі застосуванням технологій ДН;
3.3.3. Факультети:
- впроваджують та підтримують технології ДН –у відповідних формах навчання;
- здійснюють організаційну та контролюючу функції відносно застосування ДН на відповідних спеціальностях;
- планують впровадження ДН та застосування технологій ДН у всіх формах навчання;
- надають ЦДН данні щодо результатів навчального процесу.
3.4. Процес дистанційного навчання відбувається за дистанційними курсами навчальних дисциплін – інформаційними продуктами, які пройшли експертизу ЦДН.
Веб-ресурси (дистанційні курси), що використовуються в Університеті для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки (експертизи).
3.5. Сайт Центру дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (за електронною адресою http://dfn.mdpu.org.ua) забезпечує доступ до матеріалів дистанційних курсів та містить необхідну інформацію щодо організації дистанційного навчання для студентів та викладачів.

3.6. Навчальний процес із використанням дистанційних технологій навчання ґрунтується на проведенні дистанційних навчальних занять у синхронному або асинхронному режимах.

3.7. Організація навчання за заочною формою з ДН або за дистанційною формою навчання під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіку навчального процесу та робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх студентів перед початком навчального року ЦДН або деканатом відповідного факультету.

3.8. Навчальний процес за дистанційною формою в Університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття; практична підготовка; контрольні заходи.

3.9. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

3.9.1. Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами (учнями, слухачами) дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

3.9.2. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.9.3. Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

3.9.4. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.9.5. Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за дистанційною формою навчання, проводиться за окремо затвердженою навчальним закладом програмою.

3.9.6. Контрольні заходи з навчальної дисципліни при здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою навчання в Університеті включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені Університетом контролі знань, умінь та навичок, набутих студентом (слухачем) у процесі навчання.

Усі контрольні заходи в Університеті можуть здійснюватись відповідно до рішення навчального закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

3.9.7. Контрольні заходи у студентів дистанційної форми навчання передбачають самоконтроль,  поточний, рубіжний та підсумковий контроль.

Самоконтроль є первинною формою контролю знань студентів, який обов'язково забезпечується структурою та організацією будь-якого дистанційного курсу.

Основною формою поточного та рубіжного контролю є тестування. Крім того поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять та дискусій.

Оцінювання результатів тестування, практичних та лабораторних робіт відбувається дистанційно у двох режимах: автоматизовано та безпосередньо викладачем.

3.9.8. Іспити та заліки складаються студентами в період екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, який затверджується засіданням кафедри.

3.9.9. До розроблення і впровадження механізму аутентифікації учасників процесу дистанційного навчання іспити та заліки складаються очно або дистанційно у присутності відповідальної особи чи комісії, які матимуть повноваження щодо ідентифікації особи студента.

3.9.10. Результати поточного та семестрового контролю (іспитів та диференційованих заліків) оцінюються у порядку, що визначається ректоратом та регулюються Положенням про проведення поточного контролю та атестації студентів в системі дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Результати семестрового контролю зберігаються в електронному вигляді та дублюються на паперових носіях.

3.10. Державна атестація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання здійснюється згідно з статтею 7 Закону України "Про вищу освіту".

3.11. Навчання осіб із особливими потребами (у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення додаткових технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи професійно-практичну, з урахуванням особливостей їх розвитку.

3.12. В Університеті при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при здійсненні навчальних занять.

 

4. Учасники навчального процесу

4.1. Учасниками навчального процесу, що відбувається за дистанційною формою навчання, є:

- працівники (викладачі, методисти, далі за текстом - викладачі) кафедр (навчальних підрозділів), що забезпечують навчальний, а також інженерно-технічний та допоміжний персонал (системні адміністратори, програмісти та інші фахівці з інформаційних технологій, адміністратори дистанційного навчання, інженерно-технічні працівники, методисти, лаборанти тощо, далі за текстом - персонал);

- особи, що навчаються ( студенти, учні, слухачі тощо, далі за текстом - студенти,).

4.2. Взаємовідносини між учасниками навчального процесу за дистанційною формою навчання регулюються відповідними договорами.

4.3. Викладачі, що забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання, повинні мати необхідний кваліфікаційний рівень з технологій дистанційного навчання та відповідні документи, що це підтверджують.

4.4. Штатна чисельність працівників кафедри, які забезпечують навчальний процес, обсяг часу, що відведений викладачам для проведення навчальних занять кожного виду, визначаються відповідними нормативами, що затверджуються ректоратом університету.

4.5. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників, що забезпечують дистанційне навчання, для виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших робіт не повинен перевищувати річний робочий час, що визначений Кодексом законів України про працю.

Облік навчальної та методичної роботи, яку виконують науково-педагогічні (педагогічні) працівники при організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, здійснюється відповідно до документу «Положення про нормування навчальної та методичної роботи науково-педагогічних працівників при організації навчального процесу за дистанційної формою навчання у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького».

Враховуючи підвищену складність підготовки методичного та дидактичного забезпечення дистанційних курсів у порівнянні з підготовкою методичних матеріалів для інших форм навчання, керівникам навчальних закладів дозволяється перерозподіляти робочий час між методичними та навчальними роботами у бік зменшення останніх у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки.

Викладачам які забезпечують підготовку дистанційних курсів можуть бути встановлені надбавки, здійснене преміювання та інші форми заохочення. Для заохочення науково-педагогічних працівників МДПУ ім. Б. Хмельницького на першому етапі впровадження ДН оплата часу, витраченого на підтримку дистанційної форми навчання може проводиться на умовах погодинної форми оплати.

4.6. Навчатися у навчальних закладах за дистанційною формою навчання або за дистанційною, що поєднана з іншими формами, мають право громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних  підставах, відповідно до чинного законодавства та міжнародних угод.

Умови приймання на навчання за дистанційною формою визначаються Міністерством освіти і науки України.

4.7. Термін навчання за дистанційною формою визначається державними стандартами освіти та індивідуальними навчальними планами, які розробляються навчальними закладами з урахуванням реальних можливостей виконання навчальних, навчально-виробничих та освітньо-професійних програм у певні строки.

4.8. Перелік напрямів, спеціальностей та навчальних дисциплін, за якими допускається підготовка за дистанційною формою навчання, встановлюється навчальним закладом.

4.9. Перелік навчальних дисциплін та форм організації навчання, за якими може бути забезпечене дистанційне навчання або використання його елементів, визначає навчальний заклад.

4.10. Права та обов’язки учасників навчального процесу.

4.10.1. Студентами, які навчаються за дистанційною формою навчання, можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, що знаходяться на території України на законних підставах або за її межами.

4.10.2. Прийом на дистанційне навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до Університету.

4.10.3. Додатковими вимогами до студентів, які навчаються за дистанційною формою навчання, є:

- наявність постійного доступу до Інтернет та веб-серверів, які забезпечують участь у навчальному процесі в синхронному і асинхронному режимах;

- вміння користуватись сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, що забезпечує ефективність навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

4.10.4. Опрацьовуючи дистанційні курси, студент сам визначає місце, час та темп роботи.

4.10.5. Календарний план вивчення дисципліни, в якому визначено перелік навчальних доручень і рекомендовані терміни їх виконання, надається студенту як орієнтир для планування індивідуальної діяльності.

4.10.6. Всі види навчальної діяльності здійснюються за допомогою:

- педагогічного спілкування науково-педагогічного працівника або тьютора зі студентами з використанням електронних засобів зв’язку або прямого контакту в Університеті (з ініціативи того, хто навчається);

- самостійної роботи студента із засобами навчання.

4.10.7. Студент має можливість оперативно спілкуватися з викладачами і методистами за допомогою засобів електронного зв’язку.

4.10.8. Випускникам Університету, які успішно закінчили повний курс навчання за дистанційною формою навчання і пройшли державну атестацію, видаються документи державного зразка про освіту.

Студенти, які успішно закінчили навчання за окремими дистанційними курсами, одержують довідку (сертифікат) Університету.

4.10.9. Штатна чисельність працівників, що забезпечують навчальний процес, обсяг часу, що відведений викладачам для проведення навчальних занять кожного виду, визначаються відповідними нормативами.

4.10.10. Викладачі відповідно до своїх посадових обов’язків забезпечують:

- розроблення документів планування навчального процесу;

- розроблення і своєчасне оновлення змістовного, дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів навчальної програми;

- реалізацію навчальних заходів, передбачених навчальною програмою, включаючи консультації, семінари, дискусії, лекції тощо, як в синхронному, так і асинхронному режимах з використанням графічного, аудіо - та відео-форматів;

- індивідуалізацію навчального процесу шляхом вчасної адаптації педагогічного сценарію та підвищення мотивації студента;

- проведення контрольних заходів;

- консультування студентів під час навчання, підготовки індивідуальних завдань та випускних робіт;

- надання аналітичних звітів щодо результатів виконання студентами навчальних програм керівникам ЦДН;

- своєчасну та якісну методичну допомогу студентам;

- безперервний зворотній зв'язок із студентами;

- присутність у навчанні форми співробітництва зі студентами за участю тьютора.

4.10.11. Викладачі можуть за згодою ЦДН забезпечувати навчальний процес за технологіями дистанційного навчання, перебуваючи у будь-якому місці України або за її межами, у разі наявності якісного телекомунікаційного зв’язку.

4.10.12. Адміністративно-управлінського, інженерно-технічного та допоміжного персоналу.

Адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та допоміжний персонал Університету, що забезпечує навчальний процес за дистанційною формою навчання, повинен мати необхідний кваліфікаційний рівень із технологій дистанційного навчання й відповідні документи, що це підтверджують.

Адміністративно-управлінський персонал забезпечує: координування дій всіх структурних підрозділів, які забезпечують навчальний процес з використанням технологій дистанційного навчання, включаючи відокремлені структури щодо якісного, своєчасного надання навчальних послуг; моніторинг якості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання та результатів навчання студентів; контроль за рівнем нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, кадрового, системотехнічного та фінансового забезпечення дистанційного навчання.

Інженерно-технічний персонал забезпечує: безперебійне функціонування апаратних засобів, телекомунікаційного і програмного забезпечення; розроблення і оновлення веб-ресурсів у програмному забезпеченні платформи дистанційного навчання; розроблення додаткових елементів програмного забезпечення; підтримку високої якості інформаційно-комунікаційної складової веб-ресурсів навчальних програм, цілодобовий доступ до всіх веб-ресурсів та відповідних веб-серверів; своєчасне надання учасникам навчального процесу доступу до веб-серверів, що забезпечують проведення навчальних занять у синхронному режимі; консультування всіх учасників навчального процесу щодо використання автоматизованої системи управління навчальним процесом; здійснення заходів щодо збереження і надійного захисту всіх інформаційних ресурсів, які містяться на серверах ЦДН; інші заходи, яких вимагає постійна технологічна підтримка дистанційного навчання.

Допоміжний персонал забезпечує: ведення документації, необхідної для нормативно-правового та організаційного забезпечення дистанційного навчання в університеті; своєчасну взаємодію між студентами та науково-педагогічними працівниками; ведення листування зі студентами та надання їм організаційної допомоги; контроль за виконанням студентами графіку навчального процесу; участь у наборі студентів, проведенні маркетингових досліджень та PR-заходів.

 

5. Забезпечення дистанційного навчання

5.1. Забезпечення дистанційного навчання включає такі складові:

- науково-методичне забезпечення;

- системотехнічне забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення.

5.2.Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

- методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

- критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

- змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки.

5.3. Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти навчальних закладів, в яких організована дистанційна форма навчання, повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше одного разу на 5 років та обсягом не менше 108 академічних годин). Кваліфікація працівників, які підвищували свою кваліфікацію, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.

5.4. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

- апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

- інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;

- програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

- методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

- документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

- відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

- мультимедійні лекційні матеріали;

- термінологічні словники;

- практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

- віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

- віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

- пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;

- ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

- електронні бібліотеки чи посилання на них;

- бібліографії;

- дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;

- інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

5.5. Кадрове забезпечення дистанційного навчання реалізується постійно діючою системою перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання таких категорій фахівців:

- педагогічних та науково-педагогічних працівників університету;

- фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій;

- інженерів, програмістів, системних адміністраторів дистанційного навчання.

Механізм створення та функціонування постійно діючої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання і методичне забезпечення для неї розробляється під керівництвом директора ЦДН.

Усі фахівці, що забезпечують дистанційне навчання, повинні бути атестованими і мати відповідні документи, які підтверджують їхній кваліфікаційний рівень з дистанційного навчання.

Університет забезпечує підвищення кваліфікації своїх працівників, які задіяні у дистанційному навчанні.

5.6. До матеріально-технічного забезпечення належать матеріальні об'єкти та обладнання, що забезпечують процес дистанційного навчання.

Вимоги до матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів з дистанційною формою навчання визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

 

6. Фінансові відносини в сфері дистанційного навчання

6.1. Фінансування в системі дистанційного навчання здійснюється за рахунок коштів:

- державного бюджету;

- фізичних та юридичних осіб, що вносять плату за навчання;

- виконання господарчих договорів;

- отриманих грантів;

- добровільних внесків і пожертв;

- інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.

 6.2. Фінансові відносини між навчальними закладами, організаціями та установами в сфері дистанційного навчання здійснюються відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів.

 

7. Міжнародне співробітництво у сфері дистанційного навчання

7.1. Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистанційного навчання для навчальних підрозділів університету є:

- участь у проектах і програмах, що спрямовані на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему з
урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти, зокрема створення міжнародних віртуальних університетів, до складу яких входять навчальні заклади різних країн;

- участь у проектах і програмах інтегрування національних телекомунікаційних мереж, що задіяні у дистанційному навчанні, у європейські та світові науково-освітні телекомунікаційні мережі;

- проведення спільних наукових досліджень щодо розвитку технологій дистанційного навчання;

- участь у розробленні міжнародних стандартів на технології дистанційного навчання;

- надання послуг, пов'язаних із здобуттям освіти за технологіями дистанційного навчання, іноземним громадянам;

- відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших фахівців з метою підвищення кваліфікації з дистанційного навчання відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів навчальних закладів з іноземними партнерами.

7.2. Навчальні підрозділи університету мають право здійснювати міжнародне співробітництво в сфері дистанційного навчання, укладати відповідні договори, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Директор ЦДН                                                                              Осадча К.П.

Перший проректор                                                                      Солоненко А.М.

Проректор ЗФН                                                                            Арабаджі О.С.